Menu - Flower

Empire Kush ***BOGO***

Donation: $20 - $100
Menu - Flower

Durban Kush ***BOGO***

Donation: $20 - $100
Menu - Flower

Kosher OG

Donation: $20 - $100
Menu - Flower

SFV OG

Donation: $20 - $100
Menu - Flower

Atmosphere

Donation: $20 - $100
Menu - Flower

3 Kings

Donation: $20 - $100
Menu - Flower

Jet Fuel

Donation: $20 - $100
Menu - Flower

Holy Grail OG

Donation: $20 - $180
Menu - Flower

Gorilla Glue #4

Donation: $20 - $350
Menu - Flower

Indica Top Shelf Shake

Donation: $10 - $200
Menu - Flower

Doc’s OG Private Reserve

Donation: $25 - $350
Menu - Flower

$200 Donation Package

Donation: $200 per gram
Menu - Flower

$150 Donation Package

Donation: $150 per gram
Menu - Flower

Blackwater OG ***BOGO***

Donation: $20 - $100